Nhảy đến nội dung
x

Học vụ

Những điều sinh viên cần biết khi học tại TDTU

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống thông tin sinh viên

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống thông tin sinh viên

Hướng dẫn sử dụng Email sinh viên

Hướng dẫn sử dụng Email sinh viên

Thi Xếp lớp tiếng Anh đầu khóa

Thi Xếp lớp tiếng Anh đầu khóa

Phòng ban chức năng hỗ trợ sinh viên

Phòng ban chức năng hỗ trợ sinh viên

Những điều cần biết khi học tại TDTU
Thi xếp lớp tiếng Anh đầu khóa

Chính sách học phí

Quy định đào tạo trình độ đại học

Thời gian và kế hoạch đào tạo

Nghỉ học tạm thời, xin thôi học

Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

Đăng ký môn học

Đánh giá môn học...

Xem chi tiết quy định đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn học vụ

  • Hướng dẫn xem sơ đồ đào tạo
  • Hướng dẫn xem kế hoạch thời gian năm học
  • Hướng dẫn đăng ký kế hoạch học tập
  • Hướng dẫn đăng ký môn học
  • Hướng dẫn xem thời khóa biểu
  • Các vấn đề khác liên quan học vụ....

 

Xem chi tiết các hướng dẫn học vụ cần thiết