Nhảy đến nội dung
x

Phòng đại học

Nhiệm vụ, chức năng

  • Quản lý chương trình đào tạo đại học tiêu chuẩn, chất lượng cao
  • Quản lý công tác tuyển sinh
  • Quản lý các vấn đề học vụ liên quan đến sinh viên: quá trình học tập, nghỉ học tạm thời, thôi học, xử lý học vụ...
  • Xét tình trạng tốt nghiệp của sinh viên

Thông tin liên hệ