Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định của Bộ GDĐT
  1. Quy chế đào tạo trình độ đại học - Xem chi tiết
  2. Thông tư 17 -  Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - Xem chi tiết
  3. Quyết định 158 - Tự chủ - Xem chi tiết
  4. Nghị định 81 - Quy định học phí - Xem chi tiết
Quy chế - Quy định của đại học Tôn Đức Thắng

 

Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học áp dụng cho khóa tuyển sinh 2020 trở về trước

 

 

Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021 trở về sau

 

Các quy chế - quy định khác

 

Sinh viên vui lòng xem trên Hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn/), mục Quy Định - Quy Chế