Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định của Bộ GDĐT
  1. Quyết định 43 - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo tín chỉ - Xem chi tiết
  2. Thông tư 57 - BGDDH sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo tín chỉ - Xem chi tiết
  3. Quy định về đào tạo chất lượng cao - Xem chi tiết
  4. Quyết định 158 - Tự chủ - Xem chi tiết
  5. Nghị định 86 - Quy định học phí - Xem chi tiết
Quy chế - Quy định của đại học Tôn Đức Thắng

Sinh viên vui lòng xem trên Hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn/), mục Quy Định - Quy Chế