Nhảy đến nội dung
x

Khoa Luật

Khoa Luật chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về ngành Luật học (xem thêm)

  • Chương trình tiêu chuẩn dạy-học bằng tiếng Việt:
  • Chương trình chất lượng cao dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh:
  • Chương trình học 02 năm đầu ở Cơ sở Nha Trang
  • Chương trình học 02 năm đầu ở Cơ sở Bảo Lộc