Nhảy đến nội dung
x

Khoa Khoa học ứng dụng

Khoa Khoa học ứng dụng chịu trách nhiệm quản lý chương trình giáo dục bậc đại học về Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học (xem thêm)