Nhảy đến nội dung
x

Xem thời khóa biểu

 • Theo Kế hoạch thời gian năm học, một năm học gồm 05 học kỳ (HK): HK1, HK2, HK dự thính 1, HK dự thính 2, HK hè
 • Đối với sinh viên năm Nhất:
  • Trong học kỳ đầu tiên (HK1), Phòng Đại học sẽ thực hiện việc xếp thời khóa biểu (TKB) và đăng ký môn học cho từng sinh viên, riêng các học phần Giáo dục thể chất và Bơi lội sinh viên phải tự đăng ký môn học khi có thông báo.
  • Các HK còn lại, sinh viên căn cứ theo Kế hoạch thời gian năm học và Chương trình đào tạo để thực hiện việc đăng ký môn học (thời gian đăng ký xem thông báo trên Hệ thống thông tin sinh viên)
 • TKB bao gồm: môn có lịch học (tiết, thứ, tuần, ca, phòng...) và môn không có lịch học (Đồ án, Chuyên đề nghiên cứu, Tập sự nghề nghiệp,...). Các môn học không có lịch học, sinh viên liên hệ Khoa quản lý môn học để được hướng dẫn
 • Cách xem TKB:
  • Cách 1: Đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ Đăng ký môn học ⇒ Thông tin ⇒ Môn học đã đăng ký, chọn HK cần xem, trong mục này, sinh viên sẽ xem được tất cả các môn học phải học trong HK, bao gồm môn có lịch học và các môn không có lịch học kèm ghi chú (bên dưới), quy định phân tiết và ký hiệu phòng.
  • Cách 2: Đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên ⇒ Đăng ký môn học ⇒ Thông tin ⇒ Xem TKB học, mục này có 02 cách hiển thị TKB (chỉ những môn học có lịch học):
   • Xem TKB theo tuần: xem theo từng tuần học trong Kế hoạch thời gian năm học
   • Xem TKB tổng quát: xem toàn bộ các môn học có đăng ký trong HK

=> Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết trên Hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn/)