Nhảy đến nội dung
x

Vấn đề xử lý học vụ, cảnh báo học vụ

Kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên thuộc diện sau sẽ bị cảnh báo kết quả học tập: có điểm Trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 3,00 đối với 2 học kỳ liên tiếp

Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Bị cảnh báo kết quả học tập hai lần liên tiếp.
  • Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định.
  • Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo được tính như sau: cộng 04 học kỳ đối với các khoá học từ 3 năm trở xuống; 6 học kỳ đối với các khoá học trên 3 năm đến 4 năm; và 7 học kỳ đối với các khoá học trên 4 năm.

VD: Sinh viên ngành Kế toán có thời gian đào tạo là 04 năm, nếu trúng tuyển nhập học vào T9/2017 sẽ hết hạn đào tạo vào T9/2024 (bao gồm thời gian đào tạo đúng tiến độ là 4 năm cộng thêm 3 năm).