Nhảy đến nội dung
x

Vấn đề miễn môn học

Sinh viên nếu có kết quả đạt một số học phần ở cùng trình độ đại học hoặc cao đẳng ở Trường khác sẽ được xem xét Miễn học một số học phần, nếu tương đương về khối lượng và nội dung, chi tiết như sau:

  • Những nguyên lý cơ bản chủ của nghĩa Mác-Lênin;
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;

- Ngoài các học phần trên, Nhà trường sẽ xét miễn học những học phần khác có cùng mã môn học hoặc tương đương, nếu sinh viên đã học tại Đại học Tôn Đức Thắng.

- Để được miễn học, sinh viên phải làm đơn Đề nghị miễn môn học kèm theo Bảng điểm chính hoặc Chứng chỉ, nộp tại Văn phòng tư vấn & hỗ trợ sinh viên (E0001).

- Quy trình xét Miễn:

  • Sinh viên nộp đơn Đề nghị miễn môn học trong thời hạn 02 tuần trước khi Học kỳ diễn ra, sẽ được Hủy kết quả ĐKMH(sinh viên làm đơn hủy ĐKMH) và không phải đóng học phí cho các học phần được hủy kết quả đăng ký - áp dụng đối với những môn đúng theo tiến độ đào tạo trong CTĐT.
  • Sinh viên nộp đơn Đề nghị miễn môn học khi học kỳ đã diễn ra, sinh viên làm đơn miễn môn học chỉ được Rút môn học(sinh viên làm đơn rút ĐKMH), không hoàn học phí.
  • Đối với học phần Tiếng Anh, Cơ sở tin học việc Miễn học có quy định riêng. Sinh viên tham khảo Quy định về học Tiếng Anh, Quy định về học Cơ sở tin học theo chuẩn MOS được áp dụng cho từng Khóa đào tạo.