Nhảy đến nội dung
x

Vấn đề Lịch thi và Đánh giá môn học

Lịch thi

Căn cứ theo Kế hoạch thời gian năm học, 03 tuần trước khi kỳ thi tập trung diễn ra, phòng Đại học sẽ công bố lịch thi thông qua các kênh sau:

  • Website GIáo dục đại học => Tin tức => Lịch thi
  • Hệ thống thông tin sinh viên ⇒Thông báo ⇒ phòng Đại học
  • Hệ thống thông tin sinh viên ⇒Lịch thi
  • Trên Thông báo lịch thi, có quy định về mốc thời gian để sinh viên nộp đơn:

Chuyển giờ thi (do trùng lịch thi, hoặc gặp trường hợp bất khả kháng và có lịch thi của môn muốn chuyển diễn ra vào một ngày khác): Sinh viên vào Hệ thống thông tin sinh viên ⇒ Nộp đơn trực tuyến và làm theo hướng dẫn.

Hoãn thi (do trùng lịch thi, hoặc gặp trường hợp bất khả kháng nhưng không có lịch thi của môn ở một ngày khác): Sinh viên vào Hệ thống thống thông tin sinh viên ⇒ Nộp đơn trực tuyến và thực hiện theo Hướng dẫn.

  • Đối với việc xét hoãn thi Giữa kỳ: phòng Đại học sẽ xếp lịch thi bổ sung cho sinh viên trong cùng học kỳ, sinh viên phải theo dõi thông báo trên Hệ thống thông tin sinh viên và website phòng Đại học.
  • Đối với việc xét hoãn thi Cuối kỳ: trong thời hạn tối đa 01 năm học kể từ học kỳ được xét hoãn, sinh viên phải theo dõi lịch học, lịch thi ở các học kỳ gần nhất để xin dự thi. Sau thời hạn 01 năm, nếu sinh viên không đăng ký dự thi để hũy điểm hoãn, điểm của môn được hoãn sẽ chuyển thành điểm 0.
  • Đăng ký dự thi (dành cho sinh viên đã được xét hoãn thi cuối kỳ trong vòng 01 năm): Sinh viên vào Hệ thống thông tin sinh viên ⇒Nộp đơn trực tuyến và thực hiện theo Hướng dẫn.

Đánh giá môn học

  • Môn học được công nhận đạt nếu có điểm Trung bình môn học >= 5,0 hoặc là điểm M.
  • Điểm TB môn học = Tổng (Điểm thành phần x Tỉ lệ điểm thành phần)
  • Điểm trung bình môn học được làm tròn một chữ số thập phân.

VD: Môn Toán A có 03 cột điểm đánh giá:

Đánh giá Quá trình: chiếm tỉ lệ điểm 10% - được 6,0 điểm

Đánh giá Giữa kỳ: chiếm tỉ lệ điểm 20% - được 7,0 điểm

Đánh giá Cuối kỳ: chiếm tỉ lệ điểm 70% - được 4,3

Điểm Trung bính môn Toán A = (6,0*10%) + (7,0*20%) + (4,3*70%) = 5,0 => Đạt

Các môn học không đạt, sinh viên sẽ phải đăng ký và học lại cho đến khi có kết quả đạt. Riêng đối với học phần tiếng Anh và MOS sẽ áp dụng theo quy định riêng, sinh viên tham khảo các quy định về những môn này trên Hệ thống thông tin sinh viên ⇒ Qui chế qui định.