Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn xem sơ đồ đào tạo

  • Sơ đồ đào tạo là sơ đồ hiển thị tập hợp các học phần thuộc Chương trình đào tạo được phân bổ theo các đơn vị thời gian (học kỳ).
  • Các học phần được sắp xếp theo hướng tích lũy kiến thức tăng dần. Các kiến thức cơ bản được sắp xếp vào thời gian đầu và nâng dần cấp độ theo thời gian.
  • Khối lượng kiến thức trong 01 học kỳ được bố trí đảm bảo cho việc tiếp thu kiến thức của sinh viên ở mức trung bình, tránh trường hợp quá tải cũng như quá ít trong học kỳ.
  • Sinh viên căn cứ Sơ đồ chương trình đào tạo để lập Kế hoạch học tập cá nhân, số lượng môn học có thể nhiều hoặc ít hơn so với yêu cầu của lộ trình đào tạo chuẩn (tuy nhiên tổng thời gian của khóa học không được vượt quá thời gian quy định cho chương trình).
  • Sinh viên phải hiểu rõ Sơ đồ chương trình đào tạo của mình bằng cách truy cập Hệ thống thông tin sinh viên ⇒ Sơ đồ đào tạo ⇒ Chọn đúng khóa, ngành của mình.