Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn xem kế hoạch thời gian năm học

Đây là Khung kế hoạch thời gian của toàn năm học, vì vậy yêu cầu mỗi sinh viên phải hiểu được nội dung được trình bày để thực hiện đúng. Sinh viên có thể xem Kế hoạch thời gian năm học bên dưới hoặc vào Hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn/), chọn mục Đào tạo, chọn Kế hoạch năm học.

KHNH

Trong 01 năm học, sẽ có các học kỳ sau:

  • 02 Học kỳ chính (Học kỳ 1 và Học kỳ 2): đây là học kỳ bắt buộc trong lộ trình đào tạo, mỗi học kỳ sẽ bao gồm 15 tuần thực học và 03 tuần thi tập trung.
  • 01 Học kỳ Hè: đây là học kỳ phụ, sinh viên chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học, học kỳ này sẽ có 07 tuần thực học và 02 tuần thi tập trung. Điểm số của học kỳ Hè sẽ tham gia vào tính điểm Trung bình học kỳ của Học kỳ 2 cùng năm học.
  • 02 Học kỳ Dự thính: đây là học kỳ phụ, sinh viên chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học, học kỳ này sẽ gồm 10 tuần thực học và 02 tuần thi tập trung. Lưu ý: điểm số môn học trong học kỳ dự thính sẽ không tham gia vào tính điểm Trung bình học kỳ chính, chỉ có môn học có điểm đạt mới được tích lũy vào điểm bảo lưu.

Sinh viên lưu ý: 02 tuần trước khi bắt đầu của các Học kỳ chính thức rất quan trọng, trường hợp sinh viên có nguyện vọng Nghỉ học tạm thời, Thôi học hoặc nộp các Chứng chỉ để Miễn học các môn học tương ứng thì phải thực hiện trong thời gian này, để không bị tính học phí cho các môn học đã có kết quả đăng ký thành công. Kết thúc thời gian trên, sinh viên vẫn có thể nộp Đơn đề nghị nhưng phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ.