Nhảy đến nội dung
x

Điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp

Điều kiện đề nghị tốt nghiệp về mặt học vụ: sinh viên chỉ được xét và công nhận tốt nghiệp khi và chỉ khi hoàn tất các học phần trong Chương trình đào tạo (CTĐT) bao gồm các học phần tự chọn và học phần bắt buộc và các chứng chỉ đầu ra theo yêu cầu.

1. Học phần bắt buộc:
Đây là các học phần trong CTĐT mà tất cả các sinh viên sau khi lựa chọn hoặc được phân vào chuyên ngành đào tạo tương ứng đều bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu để được xét tốt nghiệp.

2. Học phần tự chọn:
Đây là các học phần trong CTĐT để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất đạt yêu cầu một số môn học nhất định trong từng nhóm tự chọn nhằm tích lũy đủ số tín chỉ (TC) tối thiểu quy định cho nhóm môn học tự chọn tương ứng. Đối với học phần tự chọn nếu không đạt, sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính học phần đó hoặc lựa chọn học phần tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số TC. SV không nhất thiết phải học lại học phần tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số TC của nhóm.

3. Tích lũy đủ các Chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra:

Chứng chỉ Tiếng Anh
SV căn cứ vào yêu cầu Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ để hoàn tất việc thi và nộp các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sau đây để được công nhận hoàn tất Chương trình:

  • Bảng điểm TOEFL iBT
  • Bảng điểm IELTS
  • Bảng điểm TOEIC
  • Chứng chỉ Cambridge: PET, FCE

Chứng chỉ Tin học: theo chuẩn MOS quốc tế cho các kỹ năng (Microsoft Words, Excel, Powerpoint) và có mức điểm đạt theo quy định của từng Khóa TS

Chứng chỉ Giáo dục thể chất: SV phải hoàn tất và có điểm đạt các học phần Bơi lội, tự chọn Nhóm GDTC 1 và 2 để được cấp Chứng chỉ

Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng: SV phải hoàn tất và có điểm đạt các học phần học phần Giáo dục quốc phòng để được cấp Chứng chỉ

Chứng chỉ Nghề nghiệp (nếu có): Căn cứ theo yêu cầu của từng CTĐT (đặc biệt các Chương trình Chất lượng cao), SV phải hoàn tất và có điểm đạt cho các học phần nghề nghiệp để được công nhận và cấp Chứng chỉ.