Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch học tập năm học

Năm học 2018 - 2019

A - Các mốc thời gian quan trọng
 1. Năm học 2018-2019, SHĐN từ 06/08 - 12/08/2018 và bắt đầu học từ ngày 13/08/2018.
 2. Thông báo sơ bộ kết quả cảnh báo và xử lý học vụ HK1: 18/01/2019 (Khóa TS 2018: 25/1/2018) ; HK2: 24/08/2019.
 3. Dự kiến lễ tốt nghiệp: TN đợt tháng 4: 26/4/2019; TN đợt tháng 9: 27/9/2019.
B - Các ngày nghỉ trong năm
 1. Ngày Quốc khánh: 02/09/2018 (Chủ nhật) - Nghỉ bù ngày Quốc khánh: 03/09/2018 (Thứ 2)
 2. Ngày thành lập Trường: 24/09/2018 (Thứ 2)
 3. Tết Dương lịch: 01/01/2019 (Thứ 3)
 4. Tết Âm lịch: 28/01 - 10/02/2019
 5. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 14/04/2019 (Chủ nhật) - Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương: 15/04/2019 (Thứ 2)
 6. Ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2019 (Thứ 3)
 7. Ngày Quốc tế Lao động: 01/05/2019 (Thứ 4)
 8. Thi THPTQG: 24/06 -27/06/2019 (dự kiến).
C - Ghi chú
 1. SV đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) & đăng ký môn học (ĐKMH) từng học kỳ theo thông báo cụ thể của P. Đại học.
 2. Thời khóa biểu HK1: gồm các môn thuộc học kỳ lẻ; HK2: gồm các môn thuộc học kỳ chẵn trong lộ trình đào tạo chuẩn; HK Hè: gồm một số môn chung, môn đại cương và môn cơ sở trong chương trình đào tạo. HK dự thính 1&2 (buổi tối): gồm một số môn chuyên ngành thuộc học kỳ chẵn & lẻ trong lộ trình đào tạo chuẩn. Ngoài ra, trong đợt đăng ký KHHT,  SV có thể đăng ký thêm các môn không nằm trong kế hoạch đào tạo, Trường sẽ xem xét mở bổ sung.
 3. Các Khoa thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên kế hoạch năm học 2018-2019.
D - Đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) và đăng ký môn học (ĐKMH)

1. Hệ chính qui chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, liên kết quốc tế từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước

cq-2017.PNG

Tuần 4, 5:             Đăng ký KHHT - HK2/2018-2019

Tuần 12, 13, 14:   ĐKMH - HK2/2018-2019

Tuần 24:               Đăng ký KHHT - HK Hè/2018-2019

Tuần 30:               Đăng ký KHHT - HK1/2019-2020

Tuần 32, 33:         ĐKMH - HK Hè/2018-2019

Tuần 38, 39:         ĐKMH - HK1/2018-2019

2. Hệ chính qui chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, liên kết quốc tế từ khóa tuyển sinh 2018

cq-2018.PNG

Tuần 10:               Đăng ký KHHT - HK2/2018-2019

Tuần 16:               ĐKMH - HK2/2018-2019

Tuần 24:               Đăng ký KHHT - HK Hè/2018-2019

Tuần 29:               Đăng ký KHHT - HK1/2019-2020

Tuần 32, 33:         ĐKMH - HK Hè/2018-2019

Tuần 38, 39:         ĐKMH - HK1/2018-2019

3. Học kỳ dự thính

hkdt.PNG

Tuần 2:                 ĐKMH - HKDT1/2018-2019

Tuần 20:               Đăng ký KHHT - HKDT2/2018-2019

Tuần 25:               ĐKMH - HKDT2/2018-2019

Tuần 49:               Đăng ký KHHT - HKDT1/2019-2020

E - Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (TSNN) - Kỹ năng thực hành chuyên môn (KNTHCM)

tsnn-knthcm.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 2 (13-17/08/2018) TSNN Đợt 2B Đăng ký thi KNTHCM đợt 2
Tuần 3 (20-24/08/2018) TSNN Đợt 3 Đợt 3 - Đăng ký TSNN
Tuần 4 (27-31/08/2018) Đợt 3 - Đóng tiền TSNN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 3 - Phân công GVHD TSNN
Tuần 6-16 (10/09-25/11/2018) Đợt 3 - SV TSNN (10/9-25/11)
Tuần 7 (17-21/07/2018) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 2
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đăng ký thi KNTHCM Đợt 3
Tuần 13, 14 (29/10 - 12/11/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký TSNN
Tuần 16 (19-23/11/2018) KNTHCM Thi KNTHCM - Đợt 3
Tuần 19 (10-14/12/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đóng tiền TSNN
Tuần 20 (17-21/12/2018) Đợt 1A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 21-32 (24/12/2018-16/03/2019) Đợt 1A - SV TSNN (24/12-16/3)
Tuần 23 (07-11/01/2019) TSNN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký TSNN
Tuần 24 (14-18/01/2019) Đợt 1B - Đóng tiền TSNN
Tuần 25 (21-23/01/2019) Đợt 1B - Phân công GVHD TSNN
Tuần 28-37 (11/02-20/04/2019) Đợt 1B - SV TSNN (11/2-20/4)
Tuần 29 (18-22/02/2019) KNTHCM Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 32, 33 (11-22/03/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký TSNN
Tuần 37 (16-19/04/2019) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 41 (13-17/05/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đóng tiền TSNN
Tuần 42 (20-24/05/2019) Đợt 2A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 43-52 (27/05-03/08/2019) Đợt 2A - SV TSNN (27/05-03/8)
Tuần 45 TSNN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký TSNN
Tuần 47 (24-28/06/2019) Đợt 2B - Đóng tiền TSNN
Tuần 48 (01-05/07/2019) Đợt 2B - Phân công GVHD TSNN
Từ ngày 08/07 đến 15/09/2019 Đợt 2B - SV TSNN (08/7-15/9)
F - Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)/Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) hoặc dự thi tốt nghiệp (TN) hoặc môn thay thế TN

kltn-datn.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 2 (13-17/08/2018) TSNN Đợt 2B Đăng ký thi KNTHCM đợt 2
Tuần 3 (20-24/08/2018) TSNN Đợt 3 Đợt 3 - Đăng ký TSNN
Tuần 4 (27-31/08/2018) Đợt 3 - Đóng tiền TSNN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 3 - Phân công GVHD TSNN
Tuần 6-16 (10/09-25/11/2018) Đợt 3 - SV TSNN (10/9-25/11)
Tuần 7 (17-21/07/2018) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 2
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đăng ký thi KNTHCM Đợt 3
Tuần 13, 14 (29/10 - 12/11/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký TSNN
Tuần 16 (19-23/11/2018) KNTHCM Thi KNTHCM - Đợt 3
Tuần 19 (10-14/12/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đóng tiền TSNN
Tuần 20 (17-21/12/2018) Đợt 1A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 21-32 (24/12/2018-16/03/2019) Đợt 1A - SV TSNN (24/12-16/3)
Tuần 23 (07-11/01/2019) TSNN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký TSNN
Tuần 24 (14-18/01/2019) Đợt 1B - Đóng tiền TSNN
Tuần 25 (21-23/01/2019) Đợt 1B - Phân công GVHD TSNN
Tuần 28-37 (11/02-20/04/2019) Đợt 1B - SV TSNN (11/2-20/4)
Tuần 29 (18-22/02/2019) KNTHCM Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 32, 33 (11-22/03/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký TSNN
Tuần 37 (16-19/04/2019) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 41 (13-17/05/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đóng tiền TSNN
Tuần 42 (20-24/05/2019) Đợt 2A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 43-52 (27/05-03/08/2019) Đợt 2A - SV TSNN (27/05-03/8)
Tuần 45 TSNN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký TSNN
Tuần 47 (24-28/06/2019) Đợt 2B - Đóng tiền TSNN
Tuần 48 (01-05/07/2019) Đợt 2B - Phân công GVHD TSNN
Từ ngày 08/07 đến 15/09/2019 Đợt 2B - SV TSNN (08/7-15/9)
G - Xét công nhận tốt nghiệp

xet_cnTN.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 2 (13-17/08/2018) TSNN Đợt 2B Đăng ký thi KNTHCM đợt 2
Tuần 3 (20-24/08/2018) TSNN Đợt 3 Đợt 3 - Đăng ký TSNN
Tuần 4 (27-31/08/2018) Đợt 3 - Đóng tiền TSNN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 3 - Phân công GVHD TSNN
Tuần 6-16 (10/09-25/11/2018) Đợt 3 - SV TSNN (10/9-25/11)
Tuần 7 (17-21/07/2018) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 2
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đăng ký thi KNTHCM Đợt 3
Tuần 13, 14 (29/10 - 12/11/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký TSNN
Tuần 16 (19-23/11/2018) KNTHCM Thi KNTHCM - Đợt 3
Tuần 19 (10-14/12/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đóng tiền TSNN
Tuần 20 (17-21/12/2018) Đợt 1A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 21-32 (24/12/2018-16/03/2019) Đợt 1A - SV TSNN (24/12-16/3)
Tuần 23 (07-11/01/2019) TSNN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký TSNN
Tuần 24 (14-18/01/2019) Đợt 1B - Đóng tiền TSNN
Tuần 25 (21-23/01/2019) Đợt 1B - Phân công GVHD TSNN
Tuần 28-37 (11/02-20/04/2019) Đợt 1B - SV TSNN (11/2-20/4)
Tuần 29 (18-22/02/2019) KNTHCM Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 32, 33 (11-22/03/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký TSNN
Tuần 37 (16-19/04/2019) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 41 (13-17/05/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đóng tiền TSNN
Tuần 42 (20-24/05/2019) Đợt 2A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 43-52 (27/05-03/08/2019) Đợt 2A - SV TSNN (27/05-03/8)
Tuần 45 TSNN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký TSNN
Tuần 47 (24-28/06/2019) Đợt 2B - Đóng tiền TSNN
Tuần 48 (01-05/07/2019) Đợt 2B - Phân công GVHD TSNN
Từ ngày 08/07 đến 15/09/2019 Đợt 2B - SV TSNN (08/7-15/9)
H - Kế hoạch đóng học phí

dong_hocphi.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 2 (13-17/08/2018) TSNN Đợt 2B Đăng ký thi KNTHCM đợt 2
Tuần 3 (20-24/08/2018) TSNN Đợt 3 Đợt 3 - Đăng ký TSNN
Tuần 4 (27-31/08/2018) Đợt 3 - Đóng tiền TSNN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 3 - Phân công GVHD TSNN
Tuần 6-16 (10/09-25/11/2018) Đợt 3 - SV TSNN (10/9-25/11)
Tuần 7 (17-21/07/2018) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 2
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đăng ký thi KNTHCM Đợt 3
Tuần 13, 14 (29/10 - 12/11/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký TSNN
Tuần 16 (19-23/11/2018) KNTHCM Thi KNTHCM - Đợt 3
Tuần 19 (10-14/12/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đóng tiền TSNN
Tuần 20 (17-21/12/2018) Đợt 1A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 21-32 (24/12/2018-16/03/2019) Đợt 1A - SV TSNN (24/12-16/3)
Tuần 23 (07-11/01/2019) TSNN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký TSNN
Tuần 24 (14-18/01/2019) Đợt 1B - Đóng tiền TSNN
Tuần 25 (21-23/01/2019) Đợt 1B - Phân công GVHD TSNN
Tuần 28-37 (11/02-20/04/2019) Đợt 1B - SV TSNN (11/2-20/4)
Tuần 29 (18-22/02/2019) KNTHCM Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 32, 33 (11-22/03/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký TSNN
Tuần 37 (16-19/04/2019) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 41 (13-17/05/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đóng tiền TSNN
Tuần 42 (20-24/05/2019) Đợt 2A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 43-52 (27/05-03/08/2019) Đợt 2A - SV TSNN (27/05-03/8)
Tuần 45 TSNN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký TSNN
Tuần 47 (24-28/06/2019) Đợt 2B - Đóng tiền TSNN
Tuần 48 (01-05/07/2019) Đợt 2B - Phân công GVHD TSNN
Từ ngày 08/07 đến 15/09/2019 Đợt 2B - SV TSNN (08/7-15/9)

* * * // * * *

Tải bản đầy đủ tại đây.