Nhảy đến nội dung
x

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (INCRETI)

Nhiệm vụ, chức năng

 • Phát triển nguồn nhân lực quốc tế
  • Đào tạo nhân sự bổ sung để đáp ứng nhu cầu tiếp nối và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Trường
  • Quốc tế hóa đội ngũ giảng viên/nghiên cứu viên tại chỗ
  • Tuyển dụng giảng viên/nghiên cứu viên quốc tế
  • Mở rộng đội ngũ Giáo sư thân hữu quốc tế
 • Cơ quan đối ngoại triển khai các chương trình và chiến lược hợp tác quốc tế của Nhà trường
 • Quản lý và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo do nước ngoài cấp bằng, các chương trình nước ngoài do giảng viên trường phụ trách; các chương trình của trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, các chương trình hoàn toàn do đại học nước ngoài tổ chức, các chương trình và hoạt động tư vấn du học.
 • Kết nối và triển khai các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

Thông tin liên hệ