Nhảy đến nội dung
x

LỊCH THI

Lịch thi vét đợt tháng 08/2018
Phòng Đại học thông báo Lịch thi vét đợt tháng 08/2018
Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho sinh viên tập sự nghề nghiệp đợt 3
Phòng đại học thông báo lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 08/2018
Lịch thi và danh sách thi TOEIC đợt tháng 08/2018
Phòng Đại học thông báo Lịch thi và danh sách thi TOEIC đợt tháng 08/2018
Lịch thi và danh sách thi MOS đợt tháng 08/2018
Phòng Đại học thông báo sinh viên lịch thi và danh sách thi MOS đợt tháng 08/2018
Lịch thi giữa kỳ HK3/17-18 dành cho sinh viên hoãn thi
Phòng Đại học thông báo lịch thi giữa kỳ HK3/17-18 dành cho sinh viên hoãn thi
Thông báo điều chỉnh Lịch thi Tiếng Anh kết thúc khóa - Tháng 07/2018 - HK Hè/2017-2018
Phòng đại học thông báo điều chỉnh Lịch thi Tiếng Anh kết thúc khóa - Tháng 07/2018 - HK Hè/2017-2018
Subscribe to Lịch thi