Nhảy đến nội dung
x

TỐT NGHIỆP

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt chính thức
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách được đề nghị tốt nghiệp tháng 09/2018 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp
Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2018
Phòng Đại học thông báo danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2018
Lịch thi tốt nghiệp hệ LT,VLVH,VB2 tại TP.HCM đợt tốt nghiệp tháng 09/2018
Phòng Đại học thông báo lịch thi tốt nghiệp hệ LT,VLVH,VB2 tại TP.HCM đợt tốt nghiệp tháng 09/2018
Lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2018 hệ chính quy
Phòng Đại học thông báo lịch thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2018 hệ chính quy
Danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Phòng Đại học thông báo danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2018
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 06/2018
Phòng Đại học thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 06/2018.
Subscribe to Tốt nghiệp