Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch học tập năm học

 - Năm học 2018 - 2019
A - Các mốc thời gian quan trọng
 1. Năm học 2018-2019, SHĐN từ 06/08 - 12/08/2018 và bắt đầu học từ ngày 13/08/2018.
 2. Thông báo sơ bộ kết quả cảnh báo và xử lý học vụ HK1: 18/01/2019 (Khóa TS 2018: 25/1/2018) ; HK2: 24/08/2019.
 3. Dự kiến lễ tốt nghiệp: TN đợt tháng 4: 26/4/2019; TN đợt tháng 9: 27/9/2019.
B - Các ngày nghỉ trong năm
 1. Ngày Quốc khánh: 02/09/2018 (Chủ nhật)
  Nghỉ bù ngày Quốc khánh: 03/09/2018 (Thứ 2)
 2. Ngày thành lập Trường: 24/09/2018 (Thứ 2)
 3. Tết Dương lịch: 01/01/2019 (Thứ 3)
 4. Tết Âm lịch: 28/01 - 10/02/2019
 5. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 14/04/2019 (Chủ nhật)
  Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương: 15/04/2019 (Thứ 2)
 6. Ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2019 (Thứ 3)
 7. Ngày Quốc tế Lao động: 01/05/2019 (Thứ 4)
 8. Thi THPTQG: 24/06 -27/06/2019 (dự kiến).
C - Các mốc thời gian quan trọng
 1. SV đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) & đăng ký môn học (ĐKMH) từng học kỳ theo thông báo cụ thể của P. Đại học.
 2. Thời khóa biểu HK1: gồm các môn thuộc học kỳ lẻ; HK2: gồm các môn thuộc học kỳ chẵn trong lộ trình đào tạo chuẩn;
  HK Hè: gồm một số môn chung, môn đại cương và môn cơ sở trong chương trình đào tạo.
  HK dự thính 1&2 (buổi tối): gồm một số môn chuyên ngành thuộc học kỳ chẵn & lẻ trong lộ trình đào tạo chuẩn.
  Ngoài ra, trong đợt đăng ký KHHT,  SV có thể đăng ký thêm các môn không nằm trong kế hoạch đào tạo, Trường sẽ xem xét mở bổ sung.
 3. Các Khoa thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên kế hoạch năm học 2018-2019.
D - Đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) & Đăng ký môn học (ĐKMH)
 1. Hệ chính qui chương trình Tiêu chuẩn, Chất lượng cao, Liên kết quốc tế từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước
  cq-2017.PNG
  1. Tuần 4, 5:             Đăng ký KHHT - HK2/2018-2019
  2. Tuần 12, 13, 14:   ĐKMH - HK2/2018-2019
  3. Tuần 24:               Đăng ký KHHT - HK Hè/2018-2019
  4. Tuần 30:               Đăng ký KHHT - HK1/2019-2020
  5. Tuần 32, 33:         ĐKMH - HK Hè/2018-2019
  6. Tuần 38, 39:         ĐKMH - HK1/2018-2019
 2. Hệ chính qui chương trình Tiêu chuẩn, Chất lượng cao, Liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2018
  cq-2018.PNG
  1. Tuần 10:               Đăng ký KHHT - HK2/2018-2019
  2. Tuần 16:               ĐKMH - HK2/2018-2019
  3. Tuần 24:               Đăng ký KHHT - HK Hè/2018-2019
  4. Tuần 29:               Đăng ký KHHT - HK1/2019-2020
  5. Tuần 32, 33:         ĐKMH - HK Hè/2018-2019
  6. Tuần 38, 39:         ĐKMH - HK1/2018-2019
 3. Học kỳ dự thính
  hkdt.PNG
  1. Tuần 2:                 ĐKMH - HKDT1/2018-2019
  2. Tuần 20:               Đăng ký KHHT - HKDT2/2018-2019
  3. Tuần 25:               ĐKMH - HKDT2/2018-2019
  4. Tuần 49:               Đăng ký KHHT - HKDT1/2019-2020
E - Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) - Kỹ năng thực hành chuyên môn (KNTHCM)
tsnn-knthcm.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 2 (13-17/08/2018) TSNN Đợt 2B Đăng ký thi KNTHCM đợt 2
Tuần 3 (20-24/08/2018) TSNN Đợt 3 Đợt 3 - Đăng ký TSNN
Tuần 4 (27-31/08/2018) Đợt 3 - Đóng tiền TSNN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 3 - Phân công GVHD TSNN
Tuần 6-16 (10/09-25/11/2018) Đợt 3 - SV TSNN (10/9-25/11)
Tuần 7 (17-21/07/2018) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 2
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đăng ký thi KNTHCM Đợt 3
Tuần 13, 14 (29/10 - 12/11/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký TSNN
Tuần 16 (19-23/11/2018) KNTHCM Thi KNTHCM - Đợt 3
Tuần 19 (10-14/12/2018) TSNN Đợt 1A Đợt 1A - Đóng tiền TSNN
Tuần 20 (17-21/12/2018) Đợt 1A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 21-32 (24/12/2018-16/03/2019) Đợt 1A - SV TSNN (24/12-16/3)
Tuần 23 (07-11/01/2019) TSNN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký TSNN
Tuần 24 (14-18/01/2019) Đợt 1B - Đóng tiền TSNN
Tuần 25 (21-23/01/2019) Đợt 1B - Phân công GVHD TSNN
Tuần 28-37 (11/02-20/04/2019) Đợt 1B - SV TSNN (11/2-20/4)
Tuần 29 (18-22/02/2019) KNTHCM Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 32, 33 (11-22/03/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký TSNN
Tuần 37 (16-19/04/2019) KNTHCM Thi KNTHCM Đợt 1
Tuần 41 (13-17/05/2019) TSNN Đợt 2A Đợt 2A - Đóng tiền TSNN
Tuần 42 (20-24/05/2019) Đợt 2A - Phân công GVHD TSNN
Tuần 43-52 (27/05-03/08/2019) Đợt 2A - SV TSNN (27/05-03/8)
Tuần 45 TSNN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký TSNN
Tuần 47 (24-28/06/2019) Đợt 2B - Đóng tiền TSNN
Tuần 48 (01-05/07/2019) Đợt 2B - Phân công GVHD TSNN
Từ ngày 08/07 đến 15/09/2019 Đợt 2B - SV TSNN (08/7-15/9)
 
F - Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)/Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) hoặc dự thi tốt nghiệp (TN) hoặc môn thay thế TNkltn-datn.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 3 (20-24/08/2018) KLTN/ĐATN Đợt 2A Đợt 2A - Công bố SV đủ điều kiện KLTS/ĐATN
Tuần 5 (04-07/09/2018 Đợt 2A - Đóng tiền KLTN/ĐATN
Tuần 6 (10-14/09/2018) Đợt 2A - Phân công GVHD KLTN/ĐATN
Tuần 8-23 (24/09/2018-12/01/2019) Đợt 2A - SV thực hiện KLTN/ĐATN (24-12/01)
Tuần 9 (01-05/10/2018) KLTN/ĐATN Đợt 2B Đợt 2B - Công bố SV đủ điều kiện KLTN/ĐATN
Tuần 10 (08-12/10/2018) Đợt 2B - Đóng tiền KLTN/ĐATN
Tuần 11 (15-19/10/2018) Đợt 2B - Phân công GVHD KLTN/ĐATN
Tuần 12-21 (22/10-27/12/2018) Đợt 2B - SV thực hiện KLTN/ĐATN (22/10-27/12)
Tuần 13-14 (29/10-09/11/2018) KLTN/ĐATN Đợt 1A Đợt 1A - Đăng ký KLTN/ĐATN hoặc môn thay thế TN
Tuần 23 (07-11/01/2019) KLTN/ĐATN Đợt 1B Đợt 1B - Đăng ký KLTN/ĐATN môn thay thế TN, dự thi TN Đợt T.2
Tuần 25 (21-25/01/2019) Thi TN Đợt tháng 02 Đóng học phí thi TN Đợt tháng 02
Tuần 29 (18-24/02/2019) Thi TN đợt tháng 02 (SV TS2014 trở về trước)
Tuần 32-33 (11-24/03/2019) KLTN/ĐATN Đợt 2A Đợt 2A - Đăng ký KLTN/ĐATN hoặc môn thay thế TN
Tuần 34 (25-29/03/2019) KLTN/ĐATN Đợt 1A Đợt 1A - Công bố SV đủ ĐK KLTN/ĐATN/môn thay thế TN
Tuần 35 (01-05/04/2019) Đợt 1A - SV đóng tiền KLTN/ĐATN
Tuần 36 (08-12/04/2019) Đợt 1A - Phân công GV hướng dẫn KLTN/ĐATN
Tuần 37-52 (15/04-03/08/2019) Đợt 1A - SV thực hiện KLTN/ĐATN
Tuần 39 (29/04-05/05/2019) KLTN/ĐATN Đợt 1B Đợt 1B - Công bố SV đủ điều kiện KLTN/ĐATN
Tuần 40 (06-10/05/2019) Đợt 1B - SV đóng tiền KLTN/ĐATN
Tuần 41 (13-19/05/2019) Đợt 1B - Phân công GV hướng dẫn KLTN/ĐATN
Từ ngày 20/05->19/08/2019 Đợt 1B - SV thực hiện KLTN/ĐATN (20/5-19/08)
Tuần 45 (10-14/06/2019) KLTN/ĐATN Đợt 2B Đợt 2B - Đăng ký KLTN/ĐATN, môn thay thế TN, dự thi TN đợt T.7
Tuần 47 (24-28/06/2019) Thi TN Đợt tháng 07 Đóng học phí thi TN Đợt tháng 7
Tuần 50 (15-19/07/2019) Thi TN đợt tháng 7 (SV TS 2014 trở về trước)

 

G - Xét công nhận tốt nghiệpxet_cnTN.PNG

 

Tuần (từ ngày đến ngày) Tên đợt Nội dung
Tuần 3 (20-24/08/2018) Xét TN Đợt Tháng 9 Công bố SV đủ điều kiện xét TN T9-Đợt 1
Tuần 4 (27-31/08/2018) Họp hội đồng xét TN Đợt 1 - T9
Tuần 5 (03-07/09/2018) Xét TN tháng 9 - Đợt bổ sung Công bố SV đủ điều kiện xét TN T9 - Đợt bổ sung
Tuần 6 (10-14/09/2018) Họp hội đồng xét TN Đợt bổ sung - T9
Tuần 19 (10-14/12/2018) Xét TN Đợt Tháng 1 SV đăng ký dự xét TN Đợt tháng 1
Tuần 23 (07-11/01/2019) Công bố SV đủ điều kiện xét TN tháng 1
Tuần 24 (14-18/01/2019) Họp hội đồng xét TN Đợt 1 - Tháng 1
Tuần 29 (18-22/02/2019) Xét TN Đợt Tháng 4 SV đăng ký dự xét TN Đợt tháng 4
Tuần 33 (18-22/03/2019) Công bố SV đủ điều kiện xét TN tháng 4
Tuần 34 (25-29/03/2019) Họp hội đồng xét TN Đợt 1 - Tháng 4
Tuần 35 (01-05/04/2019) Xét TN tháng 4 - Đợt bổ sung Công bố SV đủ điều kiện TN tháng 4 - bổ sung
Tuần 36 (08-12/04/2019) Họp hội đồng xét TN Đợt 1 bổ sung - Tháng 4
Tuần 41 (13-17/05/2019) Xét TN Đợt Tháng 6 SV đăng ký dự xét TN Đợt tháng 6
Tuần 45 (10-14/06/2019) Công bố SV đủ điều kiện xét TN tháng 6
Tuần 46 (17-21/06/2019 Họp hội đồng xét TN tháng 6
Tuần 51 (22-26/07/2019) Xét TN Đợt Tháng 9 SV đăng ký dự xét TN Đợt Tháng 9

 

H - Kế hoạch đóng học phídong_hocphi.PNG
Tuần (từ ngày đến ngày) Nội dung
 Tuần 4 (27-31/08/2018)  Tập sự nghề nghiệp Đợt 3
 Tuần 5 (03-07/09/2018)  Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Đợt 2A
 Tuần 6, 7 (10-21/09/2018)  HK Dự thính 1/2018-2019
 Tuần 10 (8-12/10/2018)  Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Đợt 2B
 Tuần 18-21 (03-29/12/2018)  HK2/2018-2019 (TS từ 2017 trở về trước)
 TSNN Đợt 1A (10->14/12/2018)
 Tuần 22, 23 (31/12/2018 - 21/01/2019)  HK2/2018-2019 (Khóa TS 2018)
 Tuần 24 (14-18/01/2019)  Tập sự nghề nghiệp đợt 1B
 Tuần 25 (21-25/01/2019)  Thi tốt nghiệp đợt Tháng 02
 Tuần 31, 32 (04-15/03/2019)  HK Dự thính 2/2018-2019
 Tuần 35 (01-05/04/2019)  Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Đợt 1A
 Tuần 37-39 (15/04 - 03/05/2019)  HK Hè/2018-2019
 Tuần 40 (06-10/05/2019)  Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Đợt 1B
 Tuần 41 (13-17/05/2019)  Tập sự nghề nghiệp Đợt 2A
 Tuần 47 (24-28/06/2019)  Tập sự nghề nghiệp Đợt 2B
 Thi môn TN Đợt tháng 7
 Tuần 48-51 (01-26/07/2019)  HK1/2019-2020 (Khóa TS 2018 trở về trước)

* * * // * * *

Tải bản đầy đủ tại đây.


 - Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch năm học 2017 - 2018, sinh viên xem tại đây