Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 9/2019

Thông báo

  • Kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 9/2019, số 1372/KH-TĐT ngày 06/5/2019.
    • SV xem chi tiết trên trang hệ thống thông tin SV ( student.tdt.edu.vn -> thông báo -> phân loại thông báo -> chủ đề -> tốt nghiệp).
    • Lưu ý SV khóa tuyển sinh 2014 trở về trước nợ học phần tốt nghiệp đăng ký dự thi tốt nghiệp từ ngày 27/5 -> 02/6/2019 trên hệ thống thông tin sinh viên ( student.tdt.edu.vn -> nộp đơn trực tuyến -> nộp các loại đơn khác).  

  • Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2019, số số 1372/KH-TĐT ngày 06/5/2019.
    • SV xem chi tiết trên trang hệ thống thông tin SV ( student.tdt.edu.vn -> thông báo -> phân loại thông báo -> chủ đề -> tốt nghiệp).