Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sơ bộ xét đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp và Môn thay thế tốt nghiệp - đợt 1B năm học 2018 - 2019

Sinh viên vui lòng xem kết quả xét trong Hệ thống thông tin sinh viên, mục Tốt nghiệp theo kế hoạch.