Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 04/2019

Lưu ý:

 * Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.

 

 
- Danh sách thi tốt nghiệp hệ chính quy, sinh viên xem tại đây
 
Danh sách thi Phần thi Nói ngành Tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ, sinh viên xem chi tiết tại đây
 
- Danh sách thi ngày 22/02/2019 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, sinh viên xem chi tiết tại đây
 
Lưu ý: Lịch thi cụ thể từng ngành không có gì thay đổi. 

 

- Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp hệ chính quy, sinh viên xem tại đây

 

- Danh sách thi tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, sinh viên xem tại đây.

 

- Danh sách không đủ điều kiện thi tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, sinh viên xem tại đây.