Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 4/2019

Sinh viên lưu ý: Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp (07/01->10/01/2019), thời gian đăng ký xét tốt nghiệp (18/2 ->24/2/2019)

Sinh viên xem chi tiết tại đây.