Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện tập sự nghề nghiệp - đợt 1A năm học 2018 - 2019

Lưu ý:

      - Đây là danh sách xét đủ điều kiện về học vụ, những ngành có thêm điều kiện bổ sung về cộng điểm rèn luyện v.v.. sẽ do Khoa xét tiếp trên danh sách đủ điều kiện về học vụ.

     - Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả xét tập sự nghề nghiệp, vui lòng nộp đơn trên Hệ thống thông tin sinh viên, mục Nộp đơn trực tuyến, đơn Xem xét kết quả tập sự nghề nghiệp (ghi rõ thông tin ở lý do) từ ngày 24 - 26/11/2018.

 - Sinh viên hệ Liên thông nếu có thắc mắc, gửi phản hồi qua email: hocvu@tdtu.edu.vn (vui lòng dùng email sinh viên) từ ngày 24 - 26/11/2018

     - Sinh viên đóng chi phí tập sự nghề nghiệp theo kế hoạch hoặc theo thông báo của phòng Tài chính trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Học phí hoặc Thông báo

* Danh sách khóa tuyển sinh năm 2015 sinh viên xem tại đây

* Danh sách khóa tuyển sinh 2014 trở về trước sinh viên xem tại đây