Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp - Đợt TN T4/2019

Lưu ý:

     - Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả xét tập sự nghề nghiệp, vui lòng nộp đơn trên Hệ thống thông tin sinh viên, mục Nộp đơn trực tuyến, đơn Xem xét kết quả xét luận văn (ghi rõ thông tin ở lý do) từ ngày 22 - 24/09/2018.

    - Sinh viên hệ Liên thông nếu có thắc mắc, gửi phản hồi qua email: hocvu@tdtu.edu.vn (vui lòng dùng email sinh viên) từ ngày 22 - 24/09/2018.

     - Sinh viên đóng chi phí Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch hoặc theo thông báo của phòng Tài chính trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Học phí hoặc Thông báo

  • Danh sách sinh viên khoa Khoa học ứng dụng đủ điều kiện tại đây,  không đủ điều kiện tại đây
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây
  • Danh sách không đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây
  • Danh sách xét đủ điều kiện Đồ án kỹ thuật 1 và 2, sinh viên xem tại đây
  • Danh sách đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp ngành 2, sinh viên xem tại đây