Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên xét đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp - Đợt TN T4/2019 Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Lưu ý:

     - Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả xét, vui lòng nộp đơn trên Hệ thống thông tin sinh viên, mục Nộp đơn trực tuyến, đơn Xem xét kết quả xét luận văn (ghi rõ thông tin ở lý do) từ ngày 10 - 12/11/2018.

    - Sinh viên hệ Liên thông nếu có thắc mắc, gửi phản hồi qua email: hocvu@tdtu.edu.vn (vui lòng dùng email sinh viên) từ ngày 10 - 12/11/2018 .

     - Sinh viên đóng chi phí Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch hoặc theo thông báo của phòng Tài chính trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Học phí hoặc Thông báo

* Danh sách sinh viên đủ điều kiện, sinh viên xem ti đây

* Danh sách không đủ điều kiện, sinh viên xem ti đây

* Kết quả xét bổ sung dành cho SV nộp đơn phản hồi kết quả xét, sinh viên xem tại đây