Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2018

Lưu ý:
 
* Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút.
- Danh sách thi tốt nghiệp hệ chính quy, hệ liên thông học với hệ chính quy xem tại đây
- Danh sách thi tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2, sinh viên xem tại đây
- Danh sách không đủ điều kiện dự thi, sinh viên xem tại đây
Danh sách thi Phần thi Nói - Môn thi tốt nghiệp Cơ sở  của Khoa Ngoại ngữ, sinh viên xem tại đây