Nhảy đến nội dung
x

Danh sách thi tiếng Anh ngày 23-24/01/2019

Sinh viên xem danh sách thi tiếng Anh ngày 23/01/2019 tại đây
 
Sinh viên xem danh sách thi tiếng Anh ngày 24/01/2019 tại đây  
 
Lưu ý: sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.