Nhảy đến nội dung
x

Danh sách thi cuối kỳ HK1/1819 dành cho khóa 21 trở về trước

Danh sách thi cuối kỳ HK1/1819 dành cho sinh viên khóa 21 trở về trước:
 
- Sinh viên xem danh sách thi ngày 10/12/2018 tại đây.
- Sinh viên xem danh sách thi ngày 11/12/2018 tại đây.
- Sinh viên xem danh sách thi ngày 12/12/2018 tại đây.
- Sinh viên xem danh sách thi ngày 13/12/2018 tại đây.
- Sinh viên xem danh sách thi ngày 14/12/2018 tại đây.
Sinh viên xem danh sách thi ngày 17/12/2018 tại đây.
Sinh viên xem danh sách thi ngày 18/12/2018 tại đây.
Sinh viên xem danh sách thi ngày 19/12/2018 tại đây.
Sinh viên xem danh sách thi ngày 20/12/2018 tại đây.
Sinh viên xem danh sách thi ngày 21/12/2018 tại đây.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút