Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi bổ sung HK1/1819 (dành cho sv hoãn thi giữa kỳ, sv không lưu được bài cuối kỳ)

1. Sinh viên xem lịch thi giữa kỳ hoãn thi tại đây

2. Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ tại đây

Tags