Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp, năm học 2019-2020 trên Hệ thống thông tin sinh viên (https://stdportal.tdtu.edu.vn/), Mục Thông báo, chọn chủ đề "Tập sự nghề nghiệp" hoặc "Tốt nghiệp"