Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký môn học trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên  các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018. (Chi tiết sinh viên xem tại đây.