Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký môn học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 22 ĐH (tiêu chuẩn, chất lượng cao) trong HK1/2018 - 2019

Pphòng đại học thông báo đăng ký môn học Giáo dục thể chất của sinh viên khóa 22 ĐH (tiêu chuẩn, chất lượng cao) trong HK1/2018 - 2019.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.