Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong HKDT2/2018-2019 dành cho các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, liên thông, VB2 từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây.