Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký chương trình học tiếng Anh của sinh viên chất lượng cao, liên kết (khóa tuyển sinh 2017, 2018) (cập nhật ngày 7/12/2018)

Phòng đại học thông báo điều chỉnh V/v đăng ký chương trình học tiếng Anh của sinh viên chất lượng cao, liên kết (khóa tuyển sinh 2017, 2018).

"Thông báo này được triển khai thay thế thông báo số 237/TB-ĐH ngày 6/12/2018 về đăng ký chuyển đổi chương trình tiếng Anh chất lượng cao, liên kết."