Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên xét thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2018

Lưu ý:
* Sinh viên chưa đủ điều kiện vì đang chờ điểm thi HK sẽ được xét bổ sung và công bố ngày 22/6/2018 theo kế hoạch tốt nghiệp.
* Nếu có thắc mắc về danh sách xét thi tốt nghiệp, sinh viên nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 15-18/6/2018
* Sinh viên đóng chi phí thi từ 18 - 22/6/2018 tại Phòng Tài chính (A0007)
 
- Danh sách đăng ký và đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây
- Danh sách đăng ký và không đủ điều kiện, sinh viên xem tại đây
- Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp, sinh viên xem tại đây
- Danh sách đăng ký chuyên ngành 2:
      > Danh sách xét thi tốt nghiệp, sinh viên xem tại đây